slide_401 slide_402 slide_403 slide_404 slide_405 slide_406 slide_407 slide_408 slide_409 slide_410 slide_411 slide_412

Kontakt na školní družinu najdete zde »

Fotogalerii školní družiny najdete zde »  

Školní družina:

· je důležitý výchovný partner rodiny a školy

· plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

· pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

· má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

· rozvíjí důležité osobní a sociální schopnosti

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Cíl: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím aktivit volného času žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

Školní družina je místem pro:

· zájmové vyžití dětí

· regeneraci sil dětí po vyučování

· rozvíjení tvořivosti

· posilování sebevědomí

· radost

· komunikaci vychovatelek a rodičů

Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her; podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti).

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

1. výchova ke zdravému životnímu stylu

2. posilování komunikačních dovedností

3. odpovědnost za své chování

4. ovládání negativních citových reakcí

5. poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

6. formování životních postojů

7. nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování

1. Výchova ke zdravému životnímu stylu

· výchova k odpovědnosti za svou osobu, za své zdraví

· výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

· dodržování osobní hygieny

· posilování tělesné zdatnosti

· rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby

2. Posilování komunikačních dovedností

· rozvíjení slovní zásoby

· schopnost vyjádřit se

· schopnost naslouchat

· uplatnění se v kolektivu

3. Odpovědnost za své chování

· řešení různých situací

· důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality

· posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

4. Ovládání negativních citových reakcí

· vypořádat se se stresem

· vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy

5. Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

· kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

· posilování pozitivního myšlení

· objektivní hodnocení činnosti každého člena

6. Formování životních postojů

· vytváření společensky žádoucích hodnot

· úcta, porozumění, tolerance

· schopnost a ochota pomoci

· vytvoření vlastního sebevědomí

· posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

7. Nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování

· možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny

· přinášet nové podněty, obohacovat poznatky

o Člověk a jeho svět

§ místo, kde žijeme

· Vztah ke své škole, městu, státu

· Vycházky, výlety, poznatky z cest

§ Lidé kolem nás

· Příbuzenské vztahy v rodině

· Vztahy mezi dětmi

· Vztahy ke škole

· Pravidla slušného chování

· Základní lidská práva a práva dítěte

· Práva a povinnosti

§ Lidé a čas

· Tradice, zvyky, odlišnost způsobů života

· Návštěva kulturních institucí – muzeum, knihovna, kino

· Orientace v čase

o Člověk a příroda

§ Ochrana přírody, praktické poznávání přírody

§ Proměny přírody

§ Roční období

§ Činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní)

§ Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

§ Likvidace odpadů, třídění odpadů

o Člověk a svět práce

§ Elementární dovednosti

Výchovných cílů je dosahováno atraktivní formou úměrnou stupni rozvoje dětské osobnosti, zájmům a daným podmínkám:

o Společenské a sportovní hry

o Vědomostní soutěže

o Exkurze

o Vycházky do přírody

o Skupinové práce

o Individuální činnosti

o Zájmové kroužky

Časový harmonogram školní družiny

Družina je otevřena od 6, 00 do 8,00 a po vyučování od 11,30 do 16,10 hodin.

 

6,00-8,00

11,30-12,00

12,00-13,00

13,00-15,00

15,00-15,15

15,15-16,10

Po

Individuální činnost a příprava na vyučování

Odpočinek po vyučování, administrativní činnost

Příprava na oběd, oběd

Pobyt venku, individuální činnost, vlastivědná činnost

Svačina

Didaktické hry, individuální činnost

Út

Pobyt venku, vycházka, hudební výchova

Stolní hry, četba, plnění domácích úkolů

St

Pobyt venku, sezónní činnosti, pracovní činnost

Technické hry, individuální činnost

Čt

Pobyt venku, hry na hřišti, pracovní výchova

Stolní hry, četba, individuální činnost

Pobyt venku, odpočinkové odpoledne

Společenské hry, individuální činnost

 

Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině

V době pobytu ve školní družině umožňujeme dětem rozvíjet své zájmy ve specificky zaměřených kroužcích.

o Bruslení: pondělí 13.30 - 14.15 hod,  čtvrtek 13.15 - 14.00 hod

o Sportovní kroužek: pondělí 14.30 - 15.15 hod

o Pěvecký kroužek: úterý 14.15 - 15.00 hod

o Dovedné ruce: středa - 13.30 - 15.15 hod

o Kroužky školy

o Dramatický kroužek

o Mažoretkový sport

o Počítače

o Skiraplé

o Snowboarding

o Jazykové kroužky

o Anglický jazyk

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání:

o Pohybové a tělovýchovné aktivity

o Výtvarné činnosti

o Rukodělné činnosti

o Hudba, zpěv a tanec

o Literárně-dramatická činnost

o Přírodovědná a vlastivědná činnost

Materiální podmínky ŠD

- inspirující, nestresující prostředí

- účelově vybavené prostory družin (možnost kreativního přizpůsobení)

- nábytek

- koberce (1/3 třídy určena k odpočinku a hrám)

- pohovka, polštáře a přikrývka k relaxaci

- TV, radiomagnetofon, dětské knihy, časopisy

- dětský herní nábytek – kuchyňka

- stolní hry, konstrukční stavebnice

- „dopravní“ koberec

- pomůcky ke sportovním činnostem (míče, švihadla, kruhy, koš na košíkovou)

- klavír, kytara, ozvučné nástroje

- materiál na výtvarnou a pracovní činnost

Možnost využívání prostor školy a okolí

- tělocvična

- počítačová učebna

- knihovna

- videoučebna

- školní hřiště – fotbalové branky, běžecká dráha, pískové doskočiště, skákaný panák, travnatá plocha na provozování pohybových her

- hřiště v parku – běžecké dráhy, koše na košíkovou

- lesopark

- školní zahrada, pozemek

1. a 2. oddělení ŠD využívá plně vybavené třídy ŠD v přízemí budovy školy v parku, 3. oddělení nemá k dispozici vlastní plně vybavenou třídu, využívá tedy učebny 4. třídy doplněnou dětskými hrami a pomůckami pro výtvarnou a pracovní činnost.

Personální podmínky

Zaměření jednotlivých vychovatelů:

Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka, pěvecký kroužek

Alena Klausová - kroužek dovedné ruce, výtvarná výchova

Petra Hrůšová - sportovní kroužek, dopravní výchova, bruslení

Lucie Latková - asistentka

Alena Iglerová – pracovní výchova

Bronislava Desatová – literární a hudební výchova

Ekonomické podmínky

Příspěvek na ŠD činí 100,- Kč za jeden měsíc bez ohledu na počet dní strávených v družině.

Forma platby je převodem na účet školy: 660 636 389/0800 s variabilním symbolem, který obdrží každý žák při nástupu do školní družiny. První platba činí 400,- Kč, druhá platba 600,- Kč

Rozdělení finančních prostředků:

- 1/3 na materiální vybavení pro děti

- 1/3 na úhradu energie a provozu ŠD

- 1/3 na mzdy pro vychovatelky

Provoz ŠD se řídí školním řádem. V tomto školním roce byly zakoupeny stolní hry v hodnotě 3000- Kč, pomůcky v hodnotě 2500,- Kč – systém Logiko, barvy, modelína, koberec, nástěnné hodiny. Každý měsíc je možnost nakoupit spotřební materiál pro pracovní činnost podle potřeby.

Bezpečnost a ochrana zdraví (tělesné, emoční, sociální)

1. Poučení dětí o bezpečnosti při práci, při různých činnostech, přesunech, vhodné vybavení prostor ŠD

2. Bezpečnost v dopravě – beseda s Městskou policií o vhodném chování

3. Prevence sociálně patologických jevů – zabránit šikaně, zapojení všech dětí do společné práce, posílení sebevědomí pochvalou

4. Zajištění dostatečného odpočinku po vyučování a pobytu na čerstvém vzduchu

5. Začlenění dětí odlišných etnik (jiná kultura, zvyky, mentalita), podpora a prohloubení dobrých vzájemných vztahů, porozumění a pomoc druhému

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony