slide_401 slide_402 slide_403 slide_404 slide_405 slide_406 slide_407 slide_408 slide_409 slide_410 slide_411 slide_412
ESF

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


 

Vážení rodiče, milí žáci!

Jako již mnoho let, také v letošním školním roce máte možnost využívat služeb školní psycholožky.

Tato služba není na naší škole nová, mnozí ve vás ji už využívají nebo o ní slyšeli. Byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Vám, rodičům, a také učitelům vašich dětí by měla přiblížit a usnadnit poradenské služby v otázkách výchovy a výuky dětí.

Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací  potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Je také zaměřena na volbu budoucího povolání našich žáků.

Co můžete tedy od školního psychologa očekávat?

Děti se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou ve škole neúspěšné, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, zapamatováním si látky, s chováním, necítí‑li se dobře ve třídě, mají-li problémy se spolužáky, s některým z učitelů, když je trápí tréma, strach ze zkoušení, když prožili traumatizující zážitek (autonehodu, úmrtí v rodině, rozvod rodičů, aj.).

Školní psycholožka nabízí své služby také rodičům, popřípadě zákonným zástupcům dítěte. Můžete konzultovat  otázky vhodného vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné přípravy na vyučování, kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomoci můžeme při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do školy, pomoci předškoláčkům, kteří nejsou ještě na školu dostatečně připraveni, ale chcete, aby nastoupili, docvičit ještě ne dost vyzrálé funkce. U starších dětí pak pomoci vybrat pro dítě tu správnou školu, na které by bylo vhodné dále pokračovat po ukončení deváté třídy vzhledem k jeho nadání i osobnostním předpokladům.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné a výukové problémy s žáky, zlepšit atmosféru ve třídě, spolupracuje na prevenci  negativních jevů (záškoláctví, šikana,apod.), pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. Žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje s jednotlivými dětmi, může ale pracovat i se školním kolektivem.

Ke školní psycholožce se děti dostávají na doporučení učitele, na základě vlastního rozhodnutí nebo na žádost rodičů.

K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat nebo trápit. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Jistě najdeme řešení i toho Vašeho.

Pro žáky a rodiče naší školy je tato služba bezplatná.

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony